Warszawa, 9 września 2020 r.

 

WYTYCZNE NA CZAS STANU EPIDEMII DLA JEDNOSTEK SKAUTÓW EUROPY

Aktualizacja na rozpoczęcie roku harcerskiego 2020/2021

 1. Decyzja o dopuszczeniu do zbiórek, spotkań i wędrówek na terenie hufca należy do Hufcowej/Hufcowego. Decyzja powinna zostać podjęta po zapoznaniu się z lokalną sytuacją epidemiczną, na podstawie rządowej informacji o liście powiatów objętych strefą czerwoną / żółtą / zieloną lub w lokalnej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
 2. W spotkaniach, zbiórkach, wędrówkach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zdrowe, niemające objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, które w okresie ostatnich 14 dni przed spotkaniem: nie miały świadomego kontaktu lub nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych ani nie miały świadomego kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem. Weryfikacja dokonywana jest przez szefa jednostki/zastępowego na podstawie oświadczeń rodziców lub osób pełnoletnich.
 3. Kaszel, gorączka, duszność, bóle mięśni, utrata węchu i smaku (bardzo ważny objaw który występuje u większości chorych, często jako jedyny) –  są czynnikami wykluczającymi udział w zbiórce/spotkaniu/wędrówce. Szef jednostki/zastępowy przed spotkaniem/zbiórką/wędrówką powinien dodatkowo upewnić się poprzez bezpośrednie zapytanie czy uczestnicy nie mają takich objawów.
 4. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w danej formie po wyrażeniu pisemnej zgody przez rodziców/opiekunów prawnych, zawierającej oświadczenie o świadomości ryzyka związanego z COVID-19. Oświadczenie jest podpisywane jednorazowo i jest ważne do odwołania go przez rodzica / opiekuna prawnego. Skan lub zdjęcie oświadczenia powinno być przesłane na dzień przed pierwszym spotkaniem szefowi jednostki (ewentualnie zastępowemu, który przekazuje je drużynowemu). Szef jednostki/zastępowy na początku spotkania odbiera oryginały oświadczeń, a potem przechowuje je w bezpiecznym miejscu, tak aby uniemożliwić dostęp do dokumentów osobom postronnym (zastępowy przy najbliższej okazji przekazuje je drużynowemu). Rodzic / opiekun prawny ma obowiązek poinformować szefa jednostki / zastępowego w razie zmiany okoliczności opisanych w oświadczeniu.
 5. Analogicznie, osoby pełnoletnie składają pisemne oświadczenie o świadomości ryzyka związanego z COVID-19.
 6. Treść oświadczenia, informacje o niniejszych wytycznych i obowiązujących środkach bezpieczeństwa Szef/Szefowa przekazuje rodzicom / opiekunom prawnym przed spotkaniem / zbiórką.
 7. Na początku roku harcerskiego, Szef/Szefowa przekazuje Hufcowemu/Hufcowej harmonogram działań jednostki (np. harmonogram zbiórek).
 8. Uczestnicy zajęć powinni we własnym zakresie zapewnić sobie osłonę nosa i ust (maseczki, przyłbice, chusty itp.) oraz środki dezynfekujące. W przypadku osób małoletnich obowiązek ten spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych. Obowiązek posiadania środków osłony jest niezależny od zakresu konieczności ich wykorzystania podczas zajęć, a ma na celu ochronę również w ewentualnych sytuacjach nieprzewidzianych.
 9. Na zbiórkę/spotkanie/wędrówkę docieramy w sposób ograniczający możliwość zakażania w drodze (w miarę możliwości unikamy komunikacji publicznej). W czasie przejazdów należy stosować się do panujących zaleceń i obostrzeń epidemicznych.
 10. Przed zbiórką/spotkaniem i wracając z nich należy obowiązkowo zdezynfekować/umyć ręce.
 11. Przed rozpoczęciem zbiórki/spotkania/wędrówki, szef/szefowa jednostki powinien poinformować uczestników o planie spotkania oraz zasadach bezpieczeństwa jakie będą obowiązywały podczas jego trwania.
 12. Planując zbiórki należy unikać zajęć, które zakładają kontakt fizyczny pomiędzy wieloma uczestnikami.
 13. W czasie zajęć należy starać się izolować uczestników od kontaktów z osobami spoza grupy. Jeżeli jest to niemożliwe, każdy uczestnik zajęć powinien stosować osłonę nosa i ust oraz zachowywać wobec takich osób obowiązujący dystans społeczny (zwłaszcza w przypadku gdy osoby te nie stosują osłony nosa i ust).
 14. Zbiórki/spotkania/wędrówki powinny odbywać się na otwartym terenie, a najlepiej w lesie.
 15. Nie zaleca się przeprowadzać zajęć w zamkniętej przestrzeni – jeżeli jednak nie ma innej możliwości, należy (zwłaszcza przy obecności osób trzecich):
  • przed wejściem do budynku / obiektu zdezynfekować ręce,
  • nosić osłonę nosa i ust,
  • zachowywać bezpieczny dystans,
  • w miarę możliwości zadbać o regularne wietrzenie pomieszczenia,
  • w miarę możliwości korzystać z pomieszczeń, które zapewniają ok. 4 m2 powierzchni na każdą osobę.
 1. Wyjazdy z nocowaniem (biwaki) są dopuszczalne, jednak w przypadku noclegu w obiektach zamkniętych – na 1 osobę powinno przypadać 4 m2 powierzchni noclegowej. W przypadku namiotów turystycznych liczba osób nie powinna przekraczać 3 osób na namiot, przy czym te same osoby powinny spać w tym samym namiocie w czasie trwania biwaku.
 2. Podczas przygotowania posiłków / przed jedzeniem, posiłkiem należy zwrócić szczególną uwagę na dezynfekcję rąk. W miarę możliwości, udając się na zbiórkę / spotkanie każdy uczestnik powinien zapewnić sobie wyżywienie i picie na cały czas trwania spotkania / zbiórki.
 3. W trakcie wszystkich form spotkań i zbiórek należy ograniczyć w miarę możliwości używanie przez więcej niż jedną osobę tego samego przedmiotu/rekwizytu. Jeśli nie ma takiej możliwości, należy dezynfekować przedmioty/rekwizyty po użyciu przez daną osobę.
 4. Jeśli do uczestnictwa w danej formie niezbędne są materiały dydaktyczne, należy w miarę możliwości wyposażyć w nie każdą osobę indywidualnie.
 5. Prowadzący zbiórkę sporządza listę uczestników i przechowuje przez 20 dni na wypadek, gdyby okazało się, że wśród nich przebywała osoba zarażona. Lista może być sporządzona i przechowywana w formie elektronicznej. W przypadku braku wykrycia zakażenia wśród uczestników, po upływie 20 dni listę należy zniszczyć / usunąć.
 6. Zaleca się, aby spotkania o charakterze organizacyjnym, których charakter utrudnia przeprowadzenie ich na otwartej przestrzeni, odbywały się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 7. W przypadku objęcia obszaru działania jednostki tzw. “strefą żółtą” dodatkowo:
  • Zajęcia należy przeprowadzać w grupach nie większych niż 20 osób,
  • W zajęciach powinny uczestniczyć tylko osoby  pracujące ze sobą w trybie bieżącym – np. należące do tej samej jednostki lub środowiska,
  • Program zajęć powinien ograniczać się do przebywania tylko w otwartym terenie, na którym przebywanie innych osób jest znikome – najlepiej w lesie.
 1. W przypadku objęcia obszaru działania jednostki tzw. “strefą czerwoną” wszelkie zajęcia mogą odbywać się wyłącznie online.
 2. Organizatorzy wszystkich form spotkań i zbiórek powinni na bieżąco śledzić stronę gov.pl/koronawirus/oraz komunikaty Biura Zarządu Skautów Europy.

 

 

Joanna Laskowska HR                                                                                            Jerzy Żochowski HR

Naczelniczka Harcerek                                                                                           Naczelnik Harcerzy

 

Joanna Skowrońska HR                                                                                         Jakub Rożek HR

Sekretarz Krajowy                                                                                                   Przewodniczący Stowarzyszenia

 

Wytyczne w wersji do pobrania [pdf]: 2020.09.09 Wytyczne na czas stanu epidemii – Skauci Europy

Wzory oświadczeń do pobrania [pdf]:

2020.09.09 Wytyczne na czas stanu epidemii – Skauci Europy – Oświadczenie niepełnoletni

2020.09.09 Wytyczne na czas stanu epidemii – Skauci Europy – Oświadczenie pełnoletni