Warszawa, 14 października 2020 r.

WYTYCZNE NA CZAS STANU EPIDEMII DLA JEDNOSTEK SKAUTÓW EUROPY na dzień 14 października 2020 r.

 1. Decyzja o dopuszczeniu do zbiórek, spotkań i wędrówek , jak i do sposobów zachowania bezpieczeństwa epidemicznego należy do szefowej / szefa jednostki po konsultacji z hufcową / hufcowym. Decyzje te powinny zostać
  podjęte po zapoznaniu się z ogólnokrajową i lokalną sytuacją epidemiczną oraz zapewnić przestrzeganie aktualnie obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa.
 2. W spotkaniach, zbiórkach, wędrówkach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zdrowe, niemające objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, które w okresie ostatnich 10 dni przed spotkaniem nie miały świadomego kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem lub osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych, chyba że same w związku z którąś powyższych okoliczności odbyły i zakończyły kwarantannę. Weryfikacja dokonywana jest przez szefową / szefa jednostki lub zastępową / zastępowego na podstawie
  oświadczeń rodziców lub osób pełnoletnich.
 3. Kaszel, gorączka, duszność, bóle mięśni, utrata węchu i smaku (bardzo ważny objaw który występuje u większości chorych, często jako jedyny) –  są czynnikami wykluczającymi udział w zbiórce/spotkaniu/wędrówce. Szefowa / szef jednostki albo zastępowa / zastępowy przed spotkaniem / zbiórką / wędrówką powinien dodatkowo
  upewnić się poprzez bezpośrednie zapytanie czy uczestnicy nie mają takich objawów.
 4. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w danej formie po wyrażeniu pisemnej zgody przez rodziców/opiekunów prawnych, zawierającej oświadczenie o świadomości ryzyka związanego z COVID-19. Oświadczenie jest podpisywane jednorazowo i jest ważne do odwołania go przez rodzica / opiekuna prawnego (nie trzeba ponawiać oświadczeń przed każdą zbiórką). Skan lub zdjęcie oświadczenia powinno być przesłane na dzień przed pierwszym spotkaniem szefowej / szefowi jednostki (ewentualnie zastępowej / zastępowemu, która(y) przekazuje je drużynowej(mu). Szefowa / szef jednostki lub zastępowa / zastępowy na początku spotkania odbiera oryginały oświadczeń, a potem przechowuje je w bezpiecznym miejscu, tak aby uniemożliwić dostęp do dokumentów osobom postronnym (zastępowy przy najbliższej okazji przekazuje je drużynowej(mu)). Rodzic / opiekun prawny ma obowiązek poinformować szefową / szefa jednostki lub zastępową / zastępowego w razie zmiany okoliczności opisanych w oświadczeniu.
 5. Analogicznie, osoby pełnoletnie składają pisemne oświadczenie o świadomości ryzyka związanego z COVID-19.
 6. Treść oświadczenia, informacje o niniejszych wytycznych i obowiązujących środkach bezpieczeństwa szef/szefowa przekazuje rodzicom / opiekunom prawnym przed spotkaniem / zbiórką / wędrówką.
 7. Uczestnicy zajęć powinni we własnym zakresie zapewnić sobie odpowiednie, aktualnie obowiązujące środki ochrony osobistej i środki dezynfekujące. W przypadku osób małoletnich obowiązek ten spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych. Obowiązek posiadania środków osłony jest niezależny od zakresu konieczności ich wykorzystania podczas zajęć, a ma na celu ochronę również w ewentualnych sytuacjach nieprzewidzianych.
 8. Na zbiórkę / spotkanie / wędrówkę docieramy w sposób ograniczający możliwość zakażania w drodze (w miarę możliwości unikamy komunikacji publicznej). W czasie przejazdów należy stosować się do panujących zaleceń i obostrzeń epidemicznych.
 9. Przed zbiórką / spotkaniem / wędrówką i wracając z nich należy obowiązkowo zdezynfekować /umyć ręce.
 10. Przed rozpoczęciem zbiórki / spotkania / wędrówki, szefowa /szef jednostki powinni poinformować uczestników o planie spotkania oraz zasadach bezpieczeństwa jakie będą obowiązywały podczas jego trwania.
 11. Planując zbiórki należy unikać zajęć, które zakładają kontakt fizyczny pomiędzy wieloma uczestnikami.
 12. W czasie zajęć należy starać się izolować uczestników od kontaktów z osobami spoza grupy. Jeżeli jest to niemożliwe, każdy uczestnik zajęć powinien stosować osłonę nosa i ust oraz zachowywać wobec takich osób obowiązujący dystans społeczny (zwłaszcza w przypadku gdy osoby te nie stosują osłony nosa i ust).
 13. Zbiórki / spotkania / wędrówki powinny odbywać się w miarę możliwości na otwartym terenie, a najlepiej w lesie.
 14. Podczas przygotowania posiłków / przed jedzeniem, posiłkiem należy zwrócić szczególną uwagę na dezynfekcję rąk. W miarę możliwości, udając się na zbiórkę / spotkanie / wędrówkę każdy uczestnik powinien zapewnić sobie wyżywienie i picie na cały czas trwania spotkania / zbiórki / wędrówki.
 15. Prowadzący zbiórkę / spotkanie / wędrówkę sporządza listę uczestników i przechowuje przez 20 dni na wypadek, gdyby okazało się, że wśród nich przebywała osoba zakażona. Lista może być sporządzona i przechowywana w formie elektronicznej. W przypadku braku wykrycia zakażenia wśród uczestników, po upływie 20 dni listę należy zniszczyć / usunąć.
 16. Organizatorzy oraz uczestnicy wszystkich form spotkań i zbiórek powinni przestrzegać przepisów prawa obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Organizatorzy zajęć powinni ponadto na bieżąco śledzić stronę www.gov.pl/koronawirus/ oraz komunikaty Biura Zarządu Skautów Europy oraz podejmować decyzje o sposobie prowadzenia pracy w formie dostosowanej do aktualnych warunków, po wcześniejszej konsultacji z hufcowymi a w razie potrzeby z biurem Zarządu lub Naczelnikami.

Joanna Laskowska HR                                   Jerzy Żochowski HR
Naczelniczka Harcerek                                   Naczelnik Harcerzy

Joanna Skowrońska HR                                  Jakub Rożek HR
Sekretarz Krajowy                             Przewodniczący Stowarzyszenia

 

Wytyczne na czas stanu epidemii – Skauci Europy_14.10.2020 – Oświadczenie pełnoletni

Wytyczne na czas stanu epidemii – Skauci Europy_14.10.2020 – Oświadczenie niepełnoletni

Wytyczne na czas stanu epidemii – Skauci Europy_14.10