Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej rozpoczyna Wielki Tydzień, kończący się Świętym Triduum Paschalnym, które jest szczytem życia liturgicznego Kościoła. To czas wyjątkowy, w którym przeżywamy najważniejsze misteria życia Jezusa Chrystusa, Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie.
Czytanie z Księgi Izajasza o cierpiącym Słudze Jahwe oraz list świętego Pawła Apostoła do Filipian o uniżeniu Jezusa Chrystusa, wprowadzają nas do Ewangelii, która w tym dniu czytana jest z podziałem na role, a przedstawia mękę naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Chrystus nie przyszedł na ziemię aby mu służono, ale aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu (por. Mk 10,45), nie przyszedł aby się wywyższać lecz aby się uniżyć. Tym samym zostawił nam najlepszy wzór postępowania. Wzór miłości pokornej i usłużnej. Jest dla nas najlepszym wzorem służby. Służby, która nie jest przepełniona pychą i wyniosłością, która nie szuka uznania, chwały, oklasków, i nie jest na pokaz, ale służby, która jest przepełniona miłością i dzieleniem się swoją osobą, swoim życiem z innymi, cicho i pokornie aż do samej śmierci. Tak służąc stajemy się podobni do Chrystusa i stajemy się uczestnikami Jego nadziei, która się spełniła w Bożej Chwale.