REAKTYWACJA DZIAŁALNOŚCI SKAUTÓW EUROPY W TERENIE

Warszawa, 28 maja 2020 r.

Szanowni Państwo,

Drodzy Rodzice,

po trudnym doświadczeniu walki z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa, z nieskrywaną radością chcielibyśmy poinformować o możliwości powrotu do działalności skautowych w terenie. W ostatnim czasie zostały w różnej skali otwarte m.in. galerie handlowe, szkoły, zakłady pracy czy boiska. Wreszcie przyszedł czas również na działania harcerskie w terenie.

Par. 13 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, daje prawną podstawę do organizacji spotkań w terenie, w ramach prowadzonej przez nas harcerskiej działalności wychowawczej. Będąc w kontakcie z Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz zapoznając się z rządową legislacją oraz komunikatami, chcemy aby powrót do podjęcia aktywności nastąpił w sposób, który będzie zgodny z aktualnymi zaleceniami oraz możliwie proporcjonalny do innych “odmrażanych” gałęzi naszego życia społecznego.

Przedstawiamy „Plan Reaktywacji działalności w terenie” wraz z “Wytycznymi postępowania podczas Reaktywacji działalności Skautów Europy w terenie”, które obowiązują w odniesieniu do wszelkich form działalności. Prosimy o zapoznanie się z nimi oraz ich przestrzeganie, a także pomoc w zapewnieniu ich przestrzegania przez Państwa dzieci. Wytyczne oraz harmonogram mogą być aktualizowane i zmieniane wraz ze zmianą sytuacji epidemicznej w kraju oraz kolejnymi etapami przywracania działalności. Obecna wersja wytycznych została przygotowana według stanu na dzień 28 maja 2020 r.

Oczywiście udział Państwa dzieci w podejmowanych działaniach nie może się odbyć bez Państwa dobrowolnej zgody, dlatego w razie wyrażenia takowej, prosimy o podpisanie oświadczenia, które znajduje się poniżej oraz o jego przekazanie zgodnie z poniższymi wytycznymi. W przypadku pytań prosimy o zwracanie się do szefów lub szefowych jednostek Państwa dzieci.

PLAN REAKTYWACJI DZIAŁALNOŚCI W TERENIE:

ETAP 1: Od soboty 30 maja 2020 możliwe będą:

Zbiórki zastępów, drużyn, spotkania i wędrówki ognisk, kręgów, Szefowych i Szefów:

· Grupy do 15 osób,

· Na razie bez nocowania – ewentualne wytyczne w tej kwestii w późniejszym czasie,

Możliwy jest udział w Mszach Świętych, z zachowaniem ewentualnych obostrzeń przewidzianych w danej parafii czy diecezji. Możliwa jest organizacja w odpowiednim do ilości osób Msza z okazji rozesłania na obozy, bez organizacji Apelu końcowego.

Spotkania gromad wilczkowych są nadal wstrzymane.

ETAP 2: Od soboty 13 czerwca 2020 r. możliwe będą:

Wszystkie powyższe, a także zbiórki gromad:

· Grupy do 30 osób,

· Na razie bez nocowania – ewentualne wytyczne w tej kwestii w późniejszym czasie.

ETAP 3: Od 1 lipca możliwe będą:

Dodatkowo wszelkie spotkania z nocowaniem, w tym także obozy.

Spotkania z nocowaniem – ze względu na okres wakacyjny podlegają zgłoszeniu do Kuratorium Oświaty. Instrukcja Sanitarna dotycząca obozów pod namiotami w czasach pandemii jest obecnie przedmiotem prac międzyresortowych z udziałem przedstawicieli organizacji harcerskich. Szczegółową instrukcję dla naszego Stowarzyszenia wdrażającą Instrukcję Sanitarną przygotujemy niezwłocznie po uzgodnieniu i przyjęciu Instrukcji Sanitarnej. O pracach będziemy informować na bieżąco.

WYTYCZNE POSTĘPOWANIA PODCZAS REAKTYWACJI DZIAŁALNOŚCI W TERENIE SKAUTÓW EUROPY

1. Stosując się do etapowego Planu Reaktywacji działalności w terenie – to do Hufcowej/Hufcowego należy decyzja o dopuszczeniu do zbiórek, spotkań i wędrówek na odpowiadającym mu/jej terenie. Decyzja powinna zo-stać podjęta po zapoznaniu się z sytuacją epidemiologiczną – najlepiej w lokalnej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

2. W spotkaniach, zbiórkach, wędrówkach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zdrowe niemające objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, które w okresie ostatnich 14 dni przed spotkaniem: nie miały świadomego kontaktu lub nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych ani nie miały świadomego kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem. Weryfikacja dokonywana jest przez szefa jednostki/zastępowego na podstawie oświadczeń rodziców lub osób pełnoletnich.

3. Kaszel, gorączka, duszność, bóle mięśni, utrata węchu i smaku (bardzo ważny objaw który występuje u większości chorych, często jako jedyny) –  są czynnikami wykluczającymi udział w zbiórce/spotkaniu/wędrówce. Szef jednostki/zastępowy przed spotkaniem/zbiórką/wędrówką powinien dodatkowo upewnić się poprzez bezpośrednie zapytanie czy uczestnicy nie mają takich objawów.

4. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w danej formie po wyrażeniu pisemnej zgody przez rodziców/opiekunów prawnych, zawierającej oświadczenie o świadomości ryzyka związanego z COVID-19. Skany lub zdjęcia oświadczeń przesyłane są na dzień przed spotkaniem szefowi jednostki (ewentualnie zastępowemu który przekazuje je drużynowemu). Szef jednostki/zastępowy na początku spotkania odbiera oryginały oświadczeń a potem je przechowuje (zastępowy przy najbliższej okazji przekazuje je drużynowemu).

5. Osoby pełnoletnie składają pisemne oświadczenie o świadomości ryzyka związanego z COVID-19.

6. Przed podpisaniem oświadczenia przez rodziców/opiekunów prawnych lub osobę pełnoletnią, powinni oni otrzymać od osoby odpowiedzialnej za spotkanie plan zbiórki/wędrówki/spotkania. Plany aktywności jedno-stek przesyłane są przez ich szefów do wiadomości hufcowych. Plany zbiórek zastępów powinny zostać zaakceptowane przez drużynowego.

7. Uczestnicy zajęć powinni we własnym zakresie zapewnić sobie osłonę nosa i ust (maseczki, przyłbice, chusty itp.) oraz środki dezynfekujące. W przypadku osób małoletnich obowiązek ten spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych. Obowiązek posiadania środków osłony jest niezależny od zakresu konieczności ich wy-korzystania podczas zajęć, a ma na celu ochronę również w ewentualnych sytuacjach nieprzewidzianych.

8. Na zbiórkę/spotkanie/wędrówkę docieramy w sposób ograniczający możliwość zakażania w drodze (unikamy komunikacji publicznej). W czasie przejazdów należy stosować się do panujących zaleceń i obostrzeń epidemiologicznych.

9. Przed zbiórką/spotkaniem i wracając z nich należy obowiązkowo zdezynfekować/umyć ręce.

10. Przed rozpoczęciem zbiórki/spotkania/wędrówki, szef/szefowa jednostki powinien poinformować uczestników o planie spotkanie oraz zasadach bezpieczeństwa jakie będą obowiązywały podczas jego trwania.

11. W przestrzeni otwartej należy zachować dystans społeczny między osobami wynoszący minimum 2 m lub też stosować osłonę nosa i ust w razie zachowania mniejszego dystansu, unikając przy tym jednak bezpośredniego fizycznego kontaktu pomiędzy uczestnikami.

12. Zbiórki/spotkania/wędrówki powinny odbywać się wyłącznie na otwartym terenie, a najlepiej w lesie.

13. Nie należy wspólnie gotować. Udając się na zbiórkę/spotkanie/wędrówkę każdy uczestnik powinien zapewnić sobie wyżywienie i picie na cały czas trwania spotkania/zbiórki/wędrówki. Każdy z uczestników może w tym samym czasie przygotować swój posiłek i zjeść go w towarzystwie innych zachowując niezbędny dystans i dezynfekując ręce (np. przygotowanie kiełbasek na ogniu).

14. W trakcie wszystkich form spotkań i zbiórek należy maksymalnie ograniczyć kontakt z osobami niebędącymi uczestnikami spotkania.

15. W trakcie wszystkich form spotkań i zbiórek należy ograniczyć w miarę możliwości używanie przez więcej niż jedną osobę tego samego przedmiotu/rekwizytu. Jeśli nie ma takiej możliwości, należy dezynfekować przed-mioty/rekwizyty po użyciu przez daną osobę.

16. Jeśli do uczestnictwa w danej formie niezbędne są materiały dydaktyczne, należy wyposażyć w nie każdą osobę indywidualnie.

17. Prowadzący zbiórkę sporządza listę uczestników i przechowuje przez 20 dni na wypadek, gdyby okazało się, że wśród nich przebywała osoba zarażona. Po tym czasie, w przypadku braku wykrycia zakażenia wśród uczestników, listę można zniszczyć.

18. Zalecane jest aby spotkania, których charakter utrudnia przeprowadzenie ich na otwartej przestrzeni, a mają charakter organizacyjny (np. Rady Hufca), odbywały się nadal za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

19. Organizatorzy wszystkich form spotkań i zbiórek powinni na bieżąco śledzić stronę www.gov.pl/koronawirus/ oraz komunikaty Biura Zarządu Skautów Europy

Joanna Laskowska HR                                                                                                                   Jerzy Żochowski HR

Naczelniczka Harcerek                                                                                                                   Naczelnik Harcerzy

 

Joanna Skowrońska HR                                                                                                                    Jakub Rożek HR

Sekretarz Krajowy                                                                                                            Przewodniczący Stowarzyszenia

 

 

Reaktywacja – wzór oświadczenia_niepełnoletni

Reaktywacja – wzór oświadczenia_pełnoletni

REAKTYWACJA DZIAŁALNOŚCI SKAUTÓW EUROPY W TERENIE

Możesz tez polubić

Dodaj komentarz